«Європейський вектор економічного розвитку»

ev2-16Запрошуємо до співробітництва в журналі «Європейський вектор економічного розвитку», сучасному виданні, розрахованому на економістів, підприємців, менеджерів, банкірів, викладачів ВНЗ, аспірантів, студентів економічних спеціальностей.

Програмні цілі – висвітлення результатів новітніх досліджень та актуальних досягнень у галузі економічної науки і підприємництва на шляху реаліза-ції європейського вибору України. Для економістів, вчених, студентів та аспірантів, усіх тих, хто цікавиться сучасними напрямами розвитку європейської економіки.

Сайт журналу - http://eurodev.duan.edu.ua/

Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» затверджено в Переліку наукових фахових видань рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ від 21.11. 2013 р. (зі змінами від 10. 05. 2017 р. № 693) і зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar, індексується в інформаційно-аналітичній системі Національної бібліотеки України імені Вернадського. 

Вимоги
до статей, які подані до публікації
у фахових виданнях з економіки
Університету імені Альфреда Нобеля

1. У фахових виданнях Університету імені Альфреда Нобеля з економіки матеріали публікуються українською, російською, англійською, польською, шведською, німецькою, іспанською, французькою, італійською мовами.
Статті, що публікуються,проходять обов’язкове зовнішнє та внутрішнє рецензування, а також тестування на оригінальність тексту через програму «Антиплагіат».
Автори, які мають намір опублікувати статтю, надсилають на електронну адресу видавництва такі матеріали:

  • рукопис статті (файл у форматі doc, docx);
  • заявка автора;
  • рецензія доктора економічних наук, якщо серед авторів немає доктора економічних наук (сканована копія).

Стаття має  містити: індекс УДК, відомості про автора (ів) (не більше 3 осіб), назву, анотації та ключові слова (до 10 слів) українською, російською та англійською мовами, основний текст матеріалу, що публікується, список використаних джерел (зразок оформлення статті у додатку 1). Рукописи, надіслані з-за кордону, повинні містити анотації мовою оригіналу та англійською мовою.
Мінімальний обсяг статті – 15 тис. знаків, максимальний – 28 тис. знаків. Сторінки мають бути пронумеровані.
Назва статті має бути стислою, але відображати її зміст.
Анотації повинні бути інформативними та повністю зрозумілими, коротко представляти тему; в них зазначаються основні результати та висновки. Анотації повинні містити від 250 до 500 знаків і розміщуватися перед текстом статті.
Стаття має містити такі необхідні елементи відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення досліджуваної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок.

Розміщені у статті ілюстративні матеріали мають бути підписані і пронумеровані, виконані у градації сірого кольору (некольорові).
Рисунки, таблиці та формули подаються у тій програмі, в якій вони виконувалися.
Список використаних джерел розміщується після тексту статті і має відповідати ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».
Бібліографічні посилання позначаються в тексті у квадратних дужках.
Посилання на джерела статистичних даних обов’язкові.
Посилання на підручники, навчальні посібники, газети та ненаукові журнали – некоректно.
Посилатися на власні публікації допускаються тільки у випадку крайньої необхідності.
Заявка автора оформлюється відповідно до додатка 2.
Окремим файлом надсилається короткий реферат статті (1500–1700 знаків) українською (російською) та англійською мовами і referensis (додатки 3, 4).
Електронний файл статті, позначений як: Прізвище автора_стаття.doc, Прізвище автора_реферат.doc та Прізвище автора_анкета.doc, відправляти за адресою редколегії.
Статті співробітників Університету імені Альфреда Нобеля друкуються безкоштовно.
Вартість публікації для інших авторів становить 45 грн за одну сторінку тексту (2000 знаків).
Повідомлення про оплату за публікацію статті надсилається автору після прийняття позитивного рішення редколегією.
Додаток 1. Приклад оформлення статті.
Додаток 2. Приклад оформлення заявки від автора (ів).
Додаток 3. Приклад оформлення реферату.
Додаток 4. Вимоги до оформлення References.

2.
Журнал «Європейський вектор економічного розвитку» виходить 2 рази на рік. Терміни подання статей до журналу «Європейський вектор економічного розвитку»: у перший номер – до 1 лютого, у другий номер – до 1 жовтня.

3. Редакція залишає за собою право на рецензування, наукове і літературне редагування статей.
Наукова редакція не здійснює листування з авторами, з усіх питань звертатися за тел. (056) 778-58-66.

Звертатися за адресою:
49000, м. Дніпро,
вул. Cічеславська Набережна, 18,
Наукова редакція економічних видань.
Тел./факс: (056) 778-58-66
e-mail: rio@duan.edu.ua, k.rio@duan.edu.ua

Банківські реквізити:
Повне найменування –
Вищий навчальний заклад
„Університет імені Альфреда Нобеля”
Місце знаходження: 49000, м. Дніпро,
вул.Січеславська Набережна, будинок 18
Код ОКПО   20201672
Р/рахунок   26006060367650
в ПАТ КБ „Приватбанк” м. Дніпро
МФО   305299
Податковий номер 202016704022
___

Європейський вектор економічного розвитку, 2016, № 2 (21)

Європейський вектор економічного розвитку, 2016, № 1 (20)

Європейський вектор економічного розвитку, 2015, № 2 (19)

Європейський вектор економічного розвитку, 2015, № 1 (18)

«Європейський вектор економічного розвитку» № 2(17)-2014

«Європейський вектор економічного розвитку» № 1(16)-2014

«Європейський вектор економічного розвитку» № 2(15)-2013

«Європейський вектор економічного розвитку» № 1(14)-2013

Європейський вектор економічного розвитку № 2 (12) - 2012

Європейський вектор економічного розвитку № 1 (12) - 2012


«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2011

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2011

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2010

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2010

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2009


«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2009

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2008

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2008

«Європейський вектор економічного розвитку» №2-2007

«Європейський вектор економічного розвитку» №1-2007

«Європейський вектор економічного розвитку» -2005

«Європейський вектор економічного розвитку»