Мостова Анастасія Дмитрівна

старший викладач, кандидат економічних наук

Профіль науковця

Науково-педагогічний стаж складає 4 роки.

Освіта: Закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Ак. В.Лазаряна в 2009 році за спеціальністю «Економічна кібернетика».

Закінчила аспірантуру Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, в 2012 році відбувся захист кандидатської дисертації за темою «Логістичні аспекти розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва зернових культур».

Сфера наукових інтересів: стратегії розвитку національної економіки, конкурентоспроможність країни, стратегічне маркетингове управління, маркетингове управління логістикою.

Викладає дисципліни: «Маркетингова політика розподілу», «Маркетингові основи підприємницької діяльності», «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Інфраструктура товарного ринку», «Територіальний маркетинг», «Регіональна економіка».

Співавтор збірників завдань для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів з дисциплін «Маркетингове управління конкурентоспроможністю», «Маркетинговий аудит», «Територіальний маркетинг».

Має публікації в фахових виданнях та наукових збірниках, приймає активну участь у наукових конференціях.

Основні наукові публікації:

Наукові монографії:

 1. Маркетингове стратегічне управління конкурентоспроможністю на мікро-, мезо- і макрорівнях: монографія / І.В. Тараненко, С.С. Яременко, Т.С. Мішустіна, А.Д. Мостова та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Тараненко. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – 284 с. – С. 177-190.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Мостова А.Д. Логістична підтримка матеріальних, фінансових та інфор­мацій­них потоків для виробництва зернових та технічних культур /
  А.Д. Мостова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – 2010. – Випуск 260. – Т. ІV. – С. 986-995
 2. Мостова А.Д. Логістичний вибір постачальників товарів та послуг сіль­сь­когосподарськими підприємствами у рослинництві /А.Д. Мостова // Еко­но­мічний простір: Збірник наукових праць. – 2010. – №39. – С. 251-264
 3. Мостова А.Д. Календарне планування в управлінні матеріальними потоками рослинницьких сільськогосподарських підприємств / Мостова А.Д., Васильєва Н.К. // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2010. – №43. – С. 220-230
 4. Мостова А.Д. Управління фінансовими потоками сільськогоспо­дарських підприємств зернового підкомплексу з застосуванням імітаційного моделювання / А.Д. Мостова // Агросвіт. – 2011. – №10. – С. 49-54
 5. Мостова А.Д. Оцінка матеріальних, фінансових та інформаційних пото­ків сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу / А.Д. Мостова // Агросвіт. – 2012. – №14. – С. 30-36
 6. Мостова А.Д. Стратегія продовольчої безпеки держави: теоретико-методичний аспект/ А.Д.Мостова // Економіка та держава. – №5. – С. 38-42.
 7. Мостова А.Д. Стратегія як інструмент забезпечення економічного розвитку держави/ А.Д. Мостова,І.І. Вініченко// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2016. – № 3. – С. 91-96.
 8. Мостова А.Д. Маркетингова стратегія розвитку території з урахуванням інноваційної складової [Електронний ресурс] / А.Д. Мостова // Інфраструктура ринку. – 2017. - №9. – Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua/uk/9-2017
 9. Мостова А.Д. Теоретичні аспекти формування стратегії продовольчої безпеки країни / А.Д. Мостова// Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 20.
 10. Мостова А.Д. Удосконалення методичного забезпечення аналізу стану продовольчої безпеки країни/ А.Д. Мостова // Економіка та держава. 2017. – № 10.

Публікації в інших наукових виданнях

 1. Мостова А.Д. Метод календарного планування в управлінні матеріальними по­токами рослинницьких сільськогосподарських підприємств / А.Д. Мостова // Наука: теорія і практика – 2010: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 7-15 серпня, 2010 р. – Пшемисль: Наука і освіта, 2010. – Т.2. – С. 20-22
 2. Мостова А.Д. Вдосконалення управління на рівні сільськогосподарських підприємств засобами інформаційних систем і технологій / А.Д. Мостова // Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріо­ритети, перс­пективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 жовтня, 2010 р Дніпропетровськ:
 3. Мостова А.Д. Економічний розвиток сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу засобами логістики / А.Д. Мостова // Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 1-4 березня, 2011 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2011. – Т.1. – С.18-20
 4. Мостова А.Д. Тактичне й оперативне управління фінансовими потока­ми сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу / А.Д. Мосто­ва // Актуальні наукові досягнення: Матеріали Міжнародної науково-практи­чної конференції, 27 червня – 05 липня, 2011 р. – Прага: Освіта і наука, 2011. – Т.5. – С. 5-7
 5. Мостова А.Д. Підвищення ефективності управління сільськогосподарськими підприємствами з використанням логістичного підходу /
  А.Д. Мостова,Н.К. Васильєва // Соціально-економічний розвиток України і регіонів: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 жовтня, 2011 р. – Запоріжжя: ЗКПУ, 2011. – С. 336-338
 6. Мостова А.Д. Моделі управління матеріальними, фінансовими та інфор­мацій­ними потоками на рівні сільськогосподарських підприємств / А.Д. Мостова // Забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки: проблеми, пріо­ритети, перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-прак­тичної конференції, 25-27 жовтня, 2011 р. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2011. – С. 21-22
 7. Мостова А.Д. Логістична підтримка розвитку сільськогосподарських підприємств зернового підкомплексу / А.Д. Мостова // Аграрна наука ХХІ століття: реалії та перспективи: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 лютого – 1 березня, 2012 р.– Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – Т.1. – С. 17-18
 8. Тараненко І.В., Мостова А.Д., Щербакова Ю.Є. Еволюція концепції комплексу маркетингу // Маркетингове управління конкурентоспроможністю: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, 31 березня, 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 68-69.
 9. Базилєва К.В., Мостова А.Д., Тараненко І.В. Конкурентний аналіз підприємства на ринку меблів// Маркетингове управління конкурентоспроможністю: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, 31 березня, 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 83-84.
 10. Тараненко І.В., Мостова А.Д., Кущенко М.С. Теоретико-методичні засади аналізу маркетингового середовища // Маркетингове управління конкурентоспроможністю: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, 31 березня, 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 192-193.
 11. Філатова Я.В., Мостова А.Д. Маркетинговий аудит як основа успішної стратегії компанії // Маркетингове управління конкурентоспроможністю: VIII Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, 31 березня, 2017 р. – Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2017. – С. 202-203.
 12. Тараненко І.В., Цималий Г.С., Мостова А.Д. Місце стратегічного маркетингу в структурі управління підприємством // Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону: тези доповідей на ХІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції аспірантів, молодих учених та науковців, 27 квітня, 2017 р. – Кременчук: Кременчуцький інститут ВНЗ «Університет імені Альфреда Нобеля», 2017. – С. 347-350.
 13. Мостова А.Д., Лебедкова К.Б., Тулубенко Ю.В. Інформація та інформаційне забезпечення сільськогосподарських підприємств // Тенденції сучасної науки – 2017: Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 7 червня, 2017 р. – Шефілд: Наука і освіта, 2017. – С. 86-89.
 14. Мостова А.Д., Мішкова Р.Л. Роль інформації в сільському господарстві // Тенденції сучасної науки – 2017: Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 7 червня, 2017 р. – Шефілд: Наука і освіта, 2017. – С. 89-92.
 15. Мостова А.Д., Олійник Т.М., Пеня Ю.С. Інформаційні технології в аграрній науці і освіті// Тенденції сучасної науки – 2017: Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 7 червня, 2017 р. – Шефілд: Наука і освіта, 2017. – С. 92-95.
 16. Мостова А.Д., Пінчук С.С. Інтелектуальні системи агромніторингу// Тенденції сучасної науки – 2017: Матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної конференції, 30 травня – 7 червня, 2017 р. – Шефілд: Наука і освіта, 2017. – С. 95-98.