Аспірантура та докторантура

Положення про відділ аспірантури та докторантури

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі та  докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля здійснюється за  науковими економічними та педагогічними спеціальностями.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України № 389 від 8.04.2016 р.  та на підставі рішень Ліцензійної комісії МОН України (протокол № 3/2 від 08 квітня 2016 року) у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля розширили провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні (доктор філософії) за такими спеціальностями:

  • 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями),
  • 051 – Економіка,
  • 073 – Менеджмент,
  • 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Термін навчання в аспірантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 4 роки.

Форма навчання – очна (денна, вечірня) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка в аспірантурі чи докторантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Докторантура відкривається за рішенням вченої ради вищого навчального закладу, що затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, за умови наявності трьох штатних працівників — докторів наук з відповідної або суміжної спеціальності.

Термін навчання в докторантурі Університету імені Альфреда Нобеля становить 2 роки.

Форма навчання – очна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

В аспірантурі навчаються 42 особи, із них 21 - з відривом від виробництва, 19 - без відриву від виробництва, 2 здобувача.

В докторантурі навчається 6 докторантів (4 – з економічних спеціальностей, 2 – з педагогіки).

      Університет надає можливості:

  • отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для аспірантів  — на чіткий розподіл обов’язків між науковими керівниками у разі призначення вченою радою вищого навчального закладу двох керівників;
  • безпечних та нешкідливих умов для проведення наукових досліджень, забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи;
  • академічної мобільності, що реалізується відповідно до Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579.
  • опублікувати результати наукових досліджень у журналах «Академічний огляд» (1994 р.), «Європейський вектор економічного розвитку» (2007 р.), «Економічний нобелівський вісник»(2008р.), що зареєстровані у фаховому переліку видань ВАК України, Журнал «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». «Педагогічні науки» зареєстровано у переліку фахових видань з педагогіки відповідно до наказу МОН України від 04.07.2014 № 793 (про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2014 р.).

З усіх питань просимо звертатися до відділу аспірантури і докторантури університету тел.: 791-12-65 (завідуюча аспірантурою і докторантурою)  або E-mail: svetlana@duan.edu.ua 

Керівник
Куянова Світлана Іванівна
Контактні дані

Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 18, корпус А,
тел. (056) 791-12-65, вн.тел 501
svetlana@duan.edu.ua